Regler & Stadgar

Reglemente och Stadgar för Finspångs Fiskevårdsförening from 2020

Reglemente för bedrivande av fiske inom Finspångs Fiskevårdsförening


§ 1

Dessa stadgar utgör komplement till de bestämmelser som utfärdas av det Kungliga Majestätet och
Länsstyrelsen i Östergötlands län angående fiskets skydd och lämpliga bedrivande och gäller för samtliga
fiskevatten som disponeras av Finspångs Fiskevårdsförening.


§ 2

Med nedan angivna inskränkningar äger medlem i ovan nämnda förening rätt att i av föreningen
anvisade fiskevatten bedriva fiske med mete, pimpel, kastspö, garnmjärdar, ismete samt angeldon.
Andra fiskesätt och fiskeredskap får ej användas såvida inte föreningens Ordförande, eller av denna
skriftligen utsedd representant, utfärdad särskilt personligt tillstånd till medlem.


§ 3

I bäckar, åar och sund skall en tredjedel av bredden (fiskådran) vid vanligt förekommande
lågvattentillstånd i den djupaste delen lämnas fri från fast eller rörligt fiskeredskap.


§ 4

Medlem äger rätt att fånga betesfisk med nät med för ändamålet lämplig maskstorlek, dock högst 15mm
mellan varje knut och med en maxlängd på 15 meter. För fångst av betesfisk får medlem använda max 2
(två) garnmjärdar med lämplig maskstorlek och med maximal längd och höjd på 100cm.


§ 5

Medlem äger rätt att fånga betesfisk med håv med diameter på högst 1,5m och för ändamålet lämplig
maskstorlek.


§ 6

Medlem som för fångst av betesfisk använder nät, mjärde eller håv är skyldig att hålla sump av
erforderlig storlek för att tillvarata den agnfisk som för tillfället ej behövs.


§ 7

Medlem får ha högst 10 angeldon eller 10 ismeten utsatta i vattnet samtidigt.


§ 8
Alla sätt att skrämma fisk mot fiskeredskap är förbjudet.


§ 9

För medlem med särskilt personligt tillstånd enligt §2 att bedriva nätfiske gäller totalt fiskeförbud med
nät mellan 15 februari till och med 31 maj.


§ 10

Gädda och Gös av mindre längd än 45cm, från nosspets till stjärtfenans spets, måste omgående släppas
tillbaka i det vatten som den fångades i oavsett tillstånd.


§ 11

Allt fiske efter så kallade laxfiskar så som lax, öring, röding, regnbåge, eller andra lax-artade fiskar som
förekommer i naturligt tillstånd i av föreningen disponerade vatten får ej fiskas under perioden 1
september till och med 1 maj. Mete efter ovannämnda fiskeslag under tillåten sommarperiod får endast
bedrivas av medlem med personligt tillstånd från föreningens Ordförande, eller av denna skriftligen
utsedd representant
Särskild överenskommelse om särskilda avgifter eller åtgärder till bidragande av fisksortens skydd och
förkovran kan komma att behövs tillämpas mellan förening och medlem. Styrelsen äger rätt att diktera
dessa villkor från fall till fall.


§ 12

Fiske med not och andra fiskebyggnader förbehålles föreningen och är därmed förbjudet för enskilda
medlemmar.


§ 13

Fångad fisk som ej avses att släppas tillbaka skall antingen omgående avlivas eller sumpas.


§ 14

Alla medlemmars utrustning så som båtar, sumpar och fasta fiskeredskap skall märkas med
medlemmens namn samt nummer. Medlemmar med specifikt tillstånd för nätfiske skall märka
utrustningen med av föreningen tillhandahållna märkesbrickor. För nät som läggs på grunt vatten räcker
det med att märkesbrickan fästes på stickan och för nät som läggs på djupare vatten märkes vakaren. För
mjärde så märkes vakaren i bägge ändar.


§ 15

Fiske med så kallat ”ro drag” får ske med maximalt 2 (två) fiskeredskap per medlemsavgift i respektive
fiskevatten. Motortrolling inklusive elmotor är förbjudet.


§ 16

Medlem äger skyldighet att anmäla till föreningen alla eventuella överträdelser mot föreningens
reglemente och stadgar.


§ 17

Riktat fiske efter fridlysta och rödlistade fiskarter så som ål och asp är strikt förbjudet i föreningens alla
fiskevatten. Vid eventuell fångst av dessa trots förbudet skall fisken omgående återutsättas.


§ 18

I vattendrag där föreningen äger rätt till fiske av laxfiskar som är inplanterade råder specifika regler och
bestämmelser som offentliggörs in närhet till det specifika fisket. Medlemskap i föreningen utgör inte
tillstånd till att bedriva fiske i dessa sjöar utan för detta krävs särskilt tillstånd/fiskekort som erhålles av
föreningen mot en specifik avgift.


§ 19

Ovanstående reglemente gäller till dess att styrelsen presenterar eventuella förändringar och detta
reglemente ersätter alla tidigare utgåvor av föreningens reglemente.


/StyrelsenStadgar för Finspångs Fiskevårdsförening


§ 1

Fiskevårdsföreningens ändamål är att genom sammanslutning, av för fisket, intresserade personer
åstadkomma en bra fiskevård samt skydd mot olovligt och olaga fiske.
För att uppnå ovan ställda mål vill föreningen främst arbeta för att;
1. Definitionen och införandet av lämpliga stadgebestämmelser för fisket.
2. Fiskeinplantering och andra positiva åtgärder för höjandet av fiskeavkastningen.
3. Beivrandet av olovligt och olaga fiske.
4. Höjandet av medlemmars intresse för och insikter i fisket och dess utövande.


§ 2

Berättigade till fiske i föreningens disponerade vatten är alla medlemmar i föreningen, vattenägare och
deras personal samt jordägares brukare av fastigheter, vilket enligt lagen har fiskerätt. Samtliga brukare
måste följa föreningens stadgar och bestämmelser.


§ 3

Föreningens styrelse äger rätt att helt eller delvis fridlysa vissa fiskevatten för längre eller kortare period
samt även påkalla andra fiskevårdande åtgärder. Styrelsen äger även rätt att tillhandahålla
månadsfiskekort till även icke medlemmar inom föreningens verksamhetsområde.


§ 4

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


§ 5

Fiskevårdsföreningens angelägenheter handhavas av en styrelse med säte i Finspång. Styrelsen skall
bestå av 7 (sju) ordinarie ledamöter samt 2 (två) suppleanter. Föreningen väljer alla 7 (sju) ledamöter
samt de 2 (två) suppleanterna. Utöver ordinarie ledamöter skall styrelsen utse tillsyningsmän för de av
föreningen disponerade fiskevatten.
Styrelsen väljes för en tid av 2 (två) år.
Första gången val skett skall föreningen genom lottning utse 4 (fyra) ordinarie ledamöter samt 2 (två)
suppleanter, vilka skall sitta max 1 (ett) år innan omval sker.

Styrelsen konstituerar sig själv.


§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässiga när 4 (fyra) ledamöter av 7(sju)
är närvarande och 3(tre) inklusive ordförande är ense om beslutet.
Suppleanter kallas till samtliga sammanträden men har endast rösträtt om de på sammanträdet ersätter
ordinarie styrelseledamot.


§ 7

Val av firmatecknare sker på konstitueringsmötet. Då utses 2 (två) firmatecknare i föreningen (Ordförande och Kassör). Den som genom delegation fått fullmakt att företräda styrelsen skall återrapportera till styrelsen.Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och föreningens allmänna förvaltning i enlighet med allmän lag, föreningens stadgar och beslut, fattade på allmänt sammanträde. Fiskevårdsföreningens styrelse utfärdar de särskilda stadgar. Fiskevårdsföreningens styrelse finner för de fiskandes kännedom om offentliga föreskrifter och fiskevårdsarbetets främjande i övrigt erforderliga.


§ 8

Till ledamöter som ordinarie styrelsemedlemmar alternativt suppleanter kan endast medlemmar i
fiskevårdsföreningen väljas.


§ 9

Styrelsen Ordförande åligger:
- Att utföra kallelse till styrelsens sammanträden.
- Att föredra alla ärenden inför styrelsen.
- Att verkställa och övervaka verkställandet av föreningens styrelsebeslut.
- Att minst en gång per kvartal kontrollera föreningens ekonomiska ställning.
- Att attestera utbetalningar som utföres av Kassören.
- Att på alla sätt i övrigt verka för föreningens ändamål


§ 10

Styrelsen Sekreterare åligger:
- Att föra protokoll vid styrelsen sammanträden samt utskriva protokollsutdrag.
- Att i samförstånd med styrelsens ordförande och med den begränsande denna anvisar,
ombesörja föreningens korrespondens, i den mån denna icke genom dessa stadgar anförtrotts åt
kassören.
- Att i övrigt biträda styrelse och dess ordförande vid arbetet i föreningen.
- Att på alla sätt därutöver verka för föreningens ändamål.


§ 11

Styrelsen Kassör åligger:
- Att i den ordning, styrelse anvisar, uppbära stadgade avgifter.
- Att i enlighet med styrelsebeslut expediera om och utlämna fiskekort till återförsäljare.

- Att i enlighet med styrelsen anvisningar föra register över föreningens medlemmar.
- Att upprätta och avlämna förvaltningsredogörelse för det gångna räkenskapsåret.
- Att i övrigt biträda styrelsen och dess ordförande i arbetet för föreningen.
- Att på alla sätt därutöver verka för föreningens ändamål.


§ 12

Tillsyningsman åligger:
- Att verkställa eller låta verkställa av styrelsen beslutade åtgärder.
- Att i möjligaste mån övervaka fiskets bedrivande samt omedelbart till styrelsen anmäla
överträdelsen av gällande författningar eller föreskrifter.


§ 13

Revisorer väljs på årsmötet. Det skall vara minst 2 (två) ordinarie revisorer med mandatperiod 2 (två) år som väljs vartannat år och minst 1 (en) revisorssuppleant med mandatperiod om 1 (ett) år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorerna skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna skall var oberoende av dem som de skall granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad för årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senast verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet, där ansvarsfrihet för styrelse till- eller avstyrkes.


§ 14

Ändringen av Fiskevårdsföreningens stadgar får ej ske utan styrelsens tillstyrkande. Se § 5.


§ 15

Berättigande till inträde i föreningen är alla som är intresserade av fiskevård och som sökt medlemskap.
Ansökande skall ha fyllt 18 år och innan dess får de fiska i målsmans ansvar. Betalande medlemmars barn
under 18 år och eller make/maka/person i samboförhållande (mantalsskriven på samma adress) äga rätt
att utnyttja betalande medlems medlemskap samt inom detta bedriva ordinarie fiske. Flera barn äga rätt
till målsmans tillstånd samtidigt.
De som önskar medlemskap i föreningen skall insända skriftlig ansökan som skall behandlas på
styrelsemöte.


§ 16

Vid inträde i föreningen så betalar varje medlem en medlemsavgift fastställd av styrelsen vid årsmöte
eller annat styrelsemöte.


§ 17

Önskar medlem utträde ur föreningen görs detta genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som
uppenbart bryter mot gällande föreskrifter eller på annat sätt visar sig ovärdigt medlemskap i föreningen
kan av styrelsen uteslutas.

Medlemmar som inte betalat medlemsavgift för innevarande år uteslutes ur föreningen per automatik
vid årsskiftet.


§ 18

Före aprils månads utgång hålles årligen årsmöte. Kallelse till ordinarie årsmöte sker 21 dagar före mötet
annonsering i ortspress.


§ 19

Förslag som av medlem önskas behandlas på årsmötet skall vara till styrelsen skriftligen överlämnar
minst 2 (två) veckor före årsmötet.


§ 20

Vid föreningens möten ledes förhandlingarna av Ordförarande och vid dennes frånfälle vice Ordförande.


§ 21

Vid röstning äger varje styrelsemedlem en röst. Vid lika röstetal fäller ordförande röstutslag, utom vid val
då lotten skiljer. Alla val sker öppet, om ej annorlunda bestämdes av styrelsen.


§ 22

Vid årsmötet skall detta förekomma;
- Val av funktionärer (ordförande, sekreterare) för mötet samt 2(två) justeringsmän.
- Styrelsens berättelse.
- Revisorernas berättelse.
- Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
- Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
- Val av revisorer.
- Bestämmande av årsavgift.
- Behandlande av inlämnande skrivelser.
- Övriga frågor.


§ 23

Det åligger föreningens medlemmar att följa reglemente och stadgar samt iaktta ett hänsynsfullt
uppträdande och samt att följa föreningens föreskrifter och efterrättelser.


§ 24

Medlem har rätt att utöva all slags fiske enligt ovan stadgar efter erlagd årsavgift, under förutsättning att
detta sker under de föreskrifter som föreningen föreskriver samt i enlighet med de stadgar föreningen
stipulerar. Utfärdandet av medlemskort gäller även för make/maka/person i samboförhållande och barn
under 18 år enligt paragraf 14 samt under medlemmens ansvar.


§ 25

Det åligger föreningens medlemmar att på eget initiativ eller genom verkställande av styrelsen
anbefallande åtgärder söka i möjligaste mån upphjälpa fisket samt ovillkorligen och omedelbart till
styrelsen anmälan olovlig och olaga fiske.


§ 26

Föreningsmedlem är skyldig att på styrelsen fastställt sätt märka sina fiskeredskap samt båtar med
brickor av föreningen tillhandahållna sätt.


§ 27

För erhållande av medlemskort erlägges av föreningens medlemmar årligen före utgången av april
månad utgång av föreningen fastställda avgift.


§ 28

För medlem som i strid med gällande befattning eller som uppenbart mot bättre vetande åsidosätter
föreningens stadgar, bestämmelser eller eljest ställer till efterrättelse gällande aktuella föreskrifter,
gäller att styrelse äger rätt att fördela varning eller utesluta medlem från föreningen.
Det åligger dock styrelse att innan avgörande i ovan spörsmål träffas beträffande eventuella förseelser
och enligt denna paragraf införskaffa bevis om det skedda och söka beslut om uteslutning av medlem.
Anklagad medlem äger rätt att inom 14 (fjorton) dagar efter erhållande av skriftligt styrelsebeslut,
överklaga skriftligen mot aktuellt styrelsebeslut.


§ 29

Uppstår tvist mellan medlem och förening, eller dess styrelse, skall tvisten helst inte avgöras i domstol
utan 3 (tre) skiljemän skall utses, en av styrelsen utsedd, en av den missnöjde utsedd samt en
gemensamt vald. Den förlorande parten betalar kostnaden i skiljenämnd och ifall partnerna är oense i
valet om tredje skiljeman så har de inför lagen lika rättigheter att göra framställan om skiljepart inför
länsstyrelsen.


§ 30

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av 2/3 av styrelseledamöterna i två av varandra efterföljande
styrelsemöten, varav 1 (ett) måste var ett årsmöte.


§ 31

Föreningens upplösande kan beslutas av 2/3 av majoriteten av föreningens medlemsantal, av 2 på
varandra på följande möten, varav ett måste vara ett årsmöte.
Föreningens behållning tillfaller vid beslutad upplösning fiskevårdens fromma, som specificeras av
mötena vid upplösningen.


§ 32

Dessa stadgar äro antagna vid föreningssammanträde den 11 december 1938 samt delvis omarbetade
den 16 mars 1967 samt fullt uppdaterade den 19 oktober 2018.


§ 33

Dessa stadgar ersätter alla tidigare utgåvor av föreningen utgivna stadgar. 


/Styrelsen